Ochrana osobních údajů


Definice

Společnost AVÍZO, a.s. se sídlem Nemocniční 1006/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25385232, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1769 (Společnost) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami (Zásady).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby využívající služeb Společnosti a na osoby, navštěvující webové stránky Společnosti www.avizoas.cz anebo www.mezidrevem.cz

(Webové stránky), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv (Subjekty údajů).

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (Osobní údaj).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.


Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Společnosti zpracovává Společnost IP adresu a Osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je Subjekty údajů samy poskytnou. Společnost zpracovává Osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.


Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci Společnosti jsou Osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

Společnost je oprávněna poskytovat Osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj Webových stránek. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví Subjekty údajů zájem, poskytovatele účetních služeb.


Doba zpracování údajů

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.


Práva Subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

- právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

- právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

- právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;

- právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;

- právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;

- právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

- právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;

- právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Kontaktní údaje

Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů kromě výše uvedené adresy sídla Společnosti využít také e-mailovou adresu avizo@avizo.cz nebo telefonní číslo +420 776 122 300.