Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1.1 Preambule


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro nákup zboží nebo služeb v internetovém obchodě www.mezidrevem.cz.

1.2 Vymezení pojmů

prodávající:
Provozovatelem internetového obchodu www.mezidrevem.cz (dále jen „e-shop“) je společnost AVÍZO, a.s. se sídlem Nemocniční 1006/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1769 IČ: 25385232, DIČ: CZ25385232.

Kontaktní údaje provozovny:
MEZIDŘEVEM.cz
Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava – Kunčice
web: www.mezidrevem.cz
e-mail: info@mezidrevem.cz
tel.: 776 122 300

kupující:
Fyzická osoba kupující od prodávajícího zboží nebo službu jako konečný spotřebitel, nebo právnický subjekt kupující od prodávajícího zboží nebo službu pro své podnikatelské účely, prostřednictvím e-shopu.

e-shop:
Internetový obchod www.mezidrevem.cz.

produkt:
Zboží nebo služba nabízená k prodeji prodávajícím prostřednictvím e-shopu (dále také jen jako „zboží“).

uživatel:
Uživatel e-shopu, který má vytvořen uživatelský profil na www.mezidrevem.cz.

uživatelský profil:
Profil uživatele na e-shopu.

konečný spotřebitel:
Kupující, který není podnikatelským subjektem a produkt nakupuje pro nekomerční účely (dále také jen „spotřebitel“).

objednávka:
Objednávka je výběr produktu, nebo produktů (obojí dále jen jako singulár) e-shopu kupujícím s definicí počtu kusů, případně dalších požadavků kupujícího. Objednávka zahrnuje také fakturační a dodací údaje kupujícího a volbu typu dodání a platby za produkt. Tyto informace poskytuje kupující prostřednictvím objednávkového formuláře, který je součástí procesu objednávání produktu na e-shopu, a to bezprostředně před odesláním objednávky.

kupní cena:
Kupní cena je celková cena za produkt uvedená na e-shopu na stránce produktu a, není-li na e-shopu uvedeno či dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, cena za náklady prodávajícího na dopravu a balné.

1.3
Uživatelský profil

Uživatelský profil slouží k ukládání, úpravě a nahlížení kupujícím do jeho fakturačních a dodacích údajů, kontaktů a do historie jeho objednávek. Tyto údaje poskytuje uživatel prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní e-shopu a jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující může uživatelský profil použít také ke snadnějšímu vytvoření objednávky (viz níže), avšak registrace uživatelského profilu není prodávajícím k tvorbě objednávky vyžadována.

Registraci uživatelského profilu provádí uživatel sám na e-shopu. Prodávající pak umožní uživateli přístup do jeho uživatelského profilu na e-shopu.

Přístup do uživatelského profilu je umožněn pomocí správné kombinace uživatelského jména a hesla (přihlašovací údaje), která si uživatel zvolí při registraci uživatelského profilu na e-shopu. Prodávající se zavazuje k mlčenlivosti ve věci přihlašovacích údajů uživatele. Za případné zneužití přihlašovacích údajů, potažmo uživatelského profilu, třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.

Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský profil v případě, že jej uživatel delší dobu nevyužívá, nebo poruší-li uživatel povinnosti plynoucí z kupní smlouvy nebo z těchto VOP.

Kupující bere na vědomí, že v případě údržby softwaru či hardwaru, nebo v případě technických problémů na straně prodávajícího, nebo na straně smluvního partnera prodávajícího může být uživatelský profil kupujícího dočasně nedostupný. Stejně tak může být z výše uvedených důvodů dočasně nedostupný celý e-shop nebo komunikační kanály prodávajícího.

1.4
Objednávka

Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu (viz následující článek) a zároveň bezvýhradně souhlasí s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná ujednání mimo rámec VOP lze řešit pouze písemnou dohodou kupujícího a prodávajícího (např. e-mailem).

Kupní smlouva je považována za platnou potvrzením přijetí objednávky prodávajícím. Toto potvrzení je zasíláno prodávajícím kupujícímu bezprostředně po odeslání objednávky kupujícím, automaticky na e-mail, který při objednávání produktu kupující vyplnil do objednávkového formuláře v procesu objednávání na e-shopu.

II.
Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím objednáním zboží nebo služby kupujícím prostřednictvím e-shopu, tedy po výběru produktu a počtu kusů, po vyplnění všech povinných údajů, po výběru způsobu dodání a platby a po odeslání objednávky kupujícím.

Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že jím zadané údaje v objednávce a také v profilu uživatele jsou správné a pravdivé.

Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) kupujícím je možné pouze po dohodě kupujícího s prodávajícím, zpravidla do té doby, než prodávající zahájí jakýkoliv úkon spojený s vyřizováním objednávky. Zrušit objednávku lze telefonicky nebo na e-mail prodávajícího uvedený v článku I/1.2 těchto VOP.

V případě, že prodávající nedokáže splnit požadavky kupujícího uvedené v objednávce, zašle prodávající kupujícímu e-mail s informací o změně v objednávce. Kupní smlouva nabude v tomto případě platnosti až po oboustranném odsouhlasení změn objednávky. Tato výjimka nevylučuje předchozí automatické zaslání potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

V případě porušení kupní smlouvy nebo VOP kupujícím má prodávající nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s výrobou anebo dodáním produktu. V případě porušení kupní smlouvy prodávajícím má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

V případě chyby na e-shopu na straně prodávajícího, která je zjevná (zejména chyba v ceně zboží), nebo technického rázu, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za těchto zjevně chybných podmínek. Prodávající v takovém případě zašle na e-mail kupujícího informaci o změně v objednávce. Tato zpráva je považována za návrh nové kupní smlouvy a dále se situace řeší podle předchozího odstavce.

III.
Cena

3.1
Cena za produkt

U každého produktu na e-shopu je uveden jeho popis a cena včetně DPH. V případě, že u produktu cena uvedena není, je výpočet ceny odvislý od informací, které je potřeba upřesnit kupujícím. Konečná cena bude v tomto případě kupujícímu potvrzena e-mailem po poskytnutí potřebných informací kupujícím prodávajícímu.

Všechny ceny na e-shopu jsou platné v dané výši po dobu, po kterou se na e-shopu zobrazují. To však nevylučuje sjednání individuální ceny mezi kupujícím a prodávajícím. V případě změny zobrazované ceny je pro kupujícího směrodatná cena, která byla platná při vytvoření objednávky.

Vytvořením objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za produkt včetně dopravného a balného (viz 3.2 a 3.3) a prodávající se zavazuje doručit kupujícímu produkt za dohodnutých podmínek.

3.2
Cena za dopravu a balné

Ceny za dopravu jsou uvedeny v nákupním košíku při tvorbě objednávky, odvíjí se od váhy objednávaného zboží, obsahují DPH v platné výši a platí pro ně ustanovení předchozího odstavce. Ceny za dopravu jsou platné pro Českou a Slovenskou republiku. Ceny za dopravu obsahují také náklady na balné. Ceny za dopravu a balné jsou součástí kupní ceny.

3.3
Způsoby úhrady produktu

 1. Cenu za produkt a případnou dopravu a balné hradí kupující jedním z následujících způsobů:
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800088046/2010, vedený u Fio banka, a.s.
 • dobírkou v hotovosti, nebo kartou (v závislosti na možnostech přepravce) při předání produktu přepravcem
 • v hotovosti při osobním odběru produktu na provozovně prodávajícího
 1. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány je kupní cena splatná ihned po odeslání objednávky, v závislosti na možnostech platební brány. Kupující v tomto případě postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 2. Při bezhotovostní platbě převodem je kupní cena splatná 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Za den platby se považuje den připsání finančních prostředků kupujícího ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.
 3. V případě hotovostní úhrady na pobočce prodávajícího, je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4
Dodání produktu

 1. Prodávající dodá kupujícímu produkt jedním z následujících způsobů, který si kupující sám zvolí v objednávce:
  -
  na adresu kupujícího, kterou kupující vyplní v objednávce
  -
  na výdejní místo přepravce, které si kupující vybere ze seznamu výdejních míst při objednávání produktu
  -
  na provozovnu prodávajícího
 1. Případné náklady a riziko z jinak smluvené přepravy produktu nese kupující.
 2. Kupující je povinen převzít produkt prostřednictvím smluvené dopravy. V případě, že je prodávající nucen opakovaně zadat přepravu produktu kupujícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s tímto opakovaným pokusem o doručení produktu, případně s jiným způsobem dopravy, zvoleným kupujícím po prvním a každém dalším neúspěšném pokusu o doručení produktu.
 3. Kontrolu zásilky má kupující možnost provést při převzetí zboží od přepravce. Má-li zásilka porušený nebo poničený obal, může kupující tuto skutečnost oznámit přepravci přímo při převzetí zásilky. V tomto případě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví ke každé objednávce daňový doklad (fakturu), který odešle kupujícímu e-mailem a zároveň jeho tištěnou podobu přibalí k zásilce.
 5. Kupující nabývá vlastnického práva k produktu zaplacením celé kupní ceny a zároveň převzetím produktu. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu produktu přechází na kupujícího okamžikem převzetí produktu, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost produkt převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 6. Dodací lhůty uvedené na stránkách produktů e-shopu jsou orientační. Prodávajícímu tímto nevzniká povinnost dodat kupujícímu produkt v uvedené dodací lhůtě. V případě nedodržení dodací lhůty uvedené u produktu na e-shopu prodávajícím má kupující možnost upozornit prodávajícího na tuto skutečnost a zároveň prodávajícímu poskytnout přiměřenou dodatečnou dodací lhůtu k dodání produktu. Pokud prodávající nedoručí kupujícímu produkt ani v této dodatečné dodací lhůtě, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě platby za produkt předem se dodací lhůta započne připsáním částky ve výši kupní ceny a dopravného na účet prodávajícího. V případě platby dobírkou nebo při osobním odběru začne dodací lhůta plynout potvrzením objednávky prodávajícím.
 7. Produkty, které vyžadují úpravu na základě přání kupujícího (typicky změny textů, motivů, materiálů, velikostí, gravírování a další změny uvedené v článku IV., bod 2. těchto podmínek), začne prodávající vyrábět až po připsání celkové částky za objednávku kupujícího na účet prodávajícího.

IV.
Odstoupení od smlouvy

 1. Konečný spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí produktu od prodávajícího.

 2. Konečný spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud
  - je zakoupeným produktem služba, která byla prodávajícím splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, s předchozím souhlasem spotřebitele a prodávající zároveň před uzavřením kupní smlouvy upozornil spotřebitele, že v tomto případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.
  - je před koncem lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy objednaný produkt upraven dle specifických požadavků spotřebitele – typicky změna rozměru oproti standardu (rozměry uvedené na stránce produktu na e-shopu), použití jiného materiálu, extra barvy, úprava produktu doplňky, text dle požadavku spotřebitele, nenávratné spojení více produktů, gravírování dle požadavku spotřebitele provedené na produktu nebo jakákoli zakázková výroba.
  - se jedná o jiný případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku.

 3. Pro zákonné odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od této smlouvy a to buďto na e-mail prodávajícího, na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného na e-shopu. Prodávající pak spotřebiteli potvrdí příjem tohoto prohlášení bezodkladně.
 4. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu produkt do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel tak nese veškeré náklady spojené s vrácením produktu.

 5. Při odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli celou kupní cenu, včetně nákladů na dopravu a to do 14 dnů od převzetí produktu od spotřebitele, resp. od dopravce, nebo ode dne, kdy spotřebitel prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal. Zvolil-li v objednávce spotřebitel jiný, než nejlevnější způsob dopravy, vrátí prodávající spotřebiteli částku za dopravné ve výši nejlevnější dopravy, která byla k dispozici v procesu objednávání produktu v den odeslání objednávky spotřebitelem.

 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží či materiálu, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží nebo materiálu přerušil výrobu nebo dovoz zboží či materiálu. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 7. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.
Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  - výměnu za nové zboží,
  - opravu zboží,
  - přiměřenou slevu z kupní ceny,
  - odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  - pokud má zboží podstatnou vadu,
  - pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  - při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

  Prodávající přiloží protokol o provedení opravy a doby jejího trvání. Informace o vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámena telefonicky nebo emailem.

VI.
Korespondence

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském profilu na e-shopu nebo v objednávce.

 3. Náklady na komunikaci kupujícího s prodávajícím vynaložené kupujícím nese kupující.

VII.
Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
   

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 3. 2022.